تلویزیون های شهری فارسی بر 90 درجه مکعبی با تراکم 148000 پیکسل در هر مترمربع 

در زیر تعداد کمی از پروژه های تلویزیون شهری فارسی بر  90 درجه مکعبی در شهرهای مختلف ایران به عنوان نمونه نمایش داده شده است ...